STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Utjämningsmagasin, Våtmarker och Flytande vegetation

Naturliga system är synnerligen lämpliga för behandling av dagvatten och flöden med förhöjda halter av kväve, fosfor etc. – en hantering där vegetation och bakteriekulturer samverkar som
aktiva komponenter.

Vegetationsmedia i form av naturfiber erbjuder växter gynnsam etableringsmiljö, erosionskontroll och tillskapar bräddningar och trösklar för fördröjning av vattenflöden. Nedan ges exempel på genomförda projekt och lösningar.

"Kvävefällor" är ofta nödvändiga inslag i helhetslösningen för att ta hand om den övergödning som förekommer.
Genom att åstadkomma skugga, filter och trösklar på ingenjörbiologiskt sätt bringas växter och bakterieflora i samverkan för att åstadkomma effektiva vattenvårdande åtgärder

Arlanda flygplats, Stockholm.
Förstärkning av skvalpzoner och vattenflöde i våtmark.

Fylleån i Halmstad
Förstärkning av skvalpzon i våtmark.

Hagaberg i Västerås
Förstärkning av vattenflöde i öppen dagvattenföring.

Utjämningsmagasin, Falkenberg
Erosionssäkring av vattenmagasin.

           

Vallby-Bjärby Golfbana
Erosionssäkring av slänt, trösklar för fördröjning och tillskapande av vattenspeglar som förskönande inslag.


Flytande vegetation


ÖV

Rening av vatten

Vegetationsbäddar använder naturens självrenande egenskaper för att rena vatten.

Tabellen till höger visar studie över organismer bundna till rotsystemen.
Resultatet visar på stor aktivitet och produktivitet, liknande ett reningsverk.

Detta är ett bevis på en naturlig process och dess effektivitet, men inget generellt överförbart resultat i kvantitativa effekter vad avser nitrifikation och fosforupptag etc. Man kan dock konstatera att vattenkvaliteten förbättras.
Effekter måste bedömas och mätas beroende på kvaliteten (PH, N, P, etc.) tillfört vatten, temperatur och geografisk lokal för anläggningen. 
De flytande vegetationsbäddarna är effektiva om vattnet är upp till en viss kritisk punkt för självrenande processer samt minskar produktion av alger.

 


ÖV


Ovanståend bild visar en reningsanläggning - "våtmark" - i urban miljö för att rena dagvatten från kväve och fosfor innan vattnet släpps ut i Hammarby sjö i Stockholm.  Se referensprojekt Hammarby Sjöstad

 


Livsmiljö: Över vatten

Våra vatten saknar i urban miljö ofta vass- eller vegetationszoner till skydd för fågel eller djurliv.
Detta kan bero på branta slänter, parkanläggningar eller onaturliga förändringar i vattennivån.
Med flytande vegetationsbäddar tillförs dessa saknade element i miljön.
Bosättning och gömslen för fåglar, sländor, insekter, groddjur etc. främjas med flytande vegetationsbäddar.
Livsmiljö: Under vatten

Den hängande rotzonen ger idealiska förutsättningar för näringskedjan:
Phytoplankton
Rovdjurs- och växtätande organismer (plankton)
Fisk och andra pelagiska arter.


ÖV


Landskapsestetik

De flytande vegetationsbäddarna täcker muren och ger ett trevligt inslag i parker och grönområden.


ÖV

 


Om tillskapande av våtmarker och utjämningsmagasin med vegetation över ett stort område
är för komplicerat eller för kostsamt så finns enkla och billiga lösningar med flytande vegetation.

ÖV


ÖV


ÖV
Skydd för fiskyngel

Speciellt mot sjöfågel. Fiskyngel kan ta skydd under bäddarna och gömma sig.
Nät kan hängas fast vid speciella behov.

Detta medför att fiskyngel upplever en trygghet som gynnar tillväxt.ÖV


ÖVSkydd mot sjöfåglar

Det kan uppstå intressekonflikter…….

Fåglar finner ibland våra växtbäddar alltför intressant för att landskapsesteten skall vara nöjd. 
Problemet med sjöfåglar är inte bara att de äter plantorna utan även att de sitter på dem.
Vi kan förse vegetationsbäddarna med ett horisontella nät enligt bilden. Det skyddar mot att fåglarna kommer åt vegetationens rot och stam-zon. 

Fåglarna kan därmed beträda öarna och äta av vegetationsdelar som inte påverkar tillväxt negativt.

Nätet döljs snart av vegetation.


ÖV


ÖVDynamisk vågdämpning och erosionsskydd

Konstruktionen hos våra flytande vegetationsbäddar medger genom sin massa och rörlighet ett energiupptag som dämpar våghöjder (se tabell Aqua Consult, 1995).
De skyddar därmed strandlinjen från erosionspåverkan i likhet med naturliga vassområden.


ÖV


ÖVInstallation

Modulsystemet kopplas ihop vid vattenbrynet.
Fördel är att använda sig av en svagt lutande slänt vid monteringen.
Modulerna kommer färdiga med vegetation på.


ÖVFörankring

Som ankare kan man använda sig av s.k. rock-rolls (nätkorvar fyllda med sten). Rock-rolls har en bra förmåga att stabilisera sig och få ett bra grepp i bottensedimentet.
Som ankarrep används PPM rep om inte risk för vandalism finns, då kan man med fördel använda sig av en plastbelagd ståltråd.
Längderna på repen bör vara 2 x vattendjupet för att kunna hantera vågor och olika vattennivåer.ÖV

Bild-, skiss-, tabell- och textmaterial inom denna sektion, som markerats ÖV & LB,
är ställt till förfogande av Ökon Vegetationstechnik GmbH och Lothar Bestmann.

© THULICA AB. All Rights Reserved