STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Utjämningsmagasin Långås & Ljungby
Falkenberg kommun


 

Objekt

Erosionssäkring av vattenmagasin.
Byggherre

Falkenbergs Kommun
311 32 Falkenberg

Entreprenör

Falkenberg Vatten & Renhållning AB
311 80 Falkenberg
Kontaktman

Bengt Åke Bengtsson
  Produkter

KK-5
KK-6
Leveransperiod

Hösten –98, sommaren -99
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Dagvattentäkter och utjämningsmagasin med branta slänter i sand/siltiga jordarter.
Säkring mot erosion med kokosmattor av varierande täthet beroende på markförhållanden som såtts in med gräs och planteringar av örter och vedartad vegetation


    
Ljungby efter utläggning av kokosmattor.

    
Långås första sommar efter anläggning.
© Kemica AB. All Rights Reserved