STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Säveån Kåhög, PartilleObjekt

Erosionssäkring av vattendrag.
Byggherre

Banverket
Göteborg


Kontaktman


Anders Hallingberg


Entreprenör

Vägverket Produktion
Göteborg


Kontaktman

Kent Jägeblad
Projektör

Kjessler & Mannerstråle
Göteborg

Kontaktman

Urban Högsta
Produkter

KK-5, erosionsmatta
Leveransperiod

November 1999 – våren 2000


Övrigt


Pluggplantor från Svenska Lövträd AB

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning


Kraftiga vattenflöden orsakade vid därpå följande sänkning av vattenstånd sommaren 1999 erosion/skred vid meandring nära Kåhög i Säveåns dalgång.

Avlastningsåtgärd sker och ny bank/strandlinje skapas för att förhindra nya skred. Banken uppbyggnad är av sten-/blockmaterial. Av estetiska skäl ställs krav på miljömässigt anpassad synlig del av banken.
Av arbetstekniska skäl färdigtställs bank under november och vegetationsskikt påföres med
KK-5
erosionsmatta som skydd. Plantering av pluggplantor efter därpå följande vinter med extremt högvatten.
    
Vegetationsskikt på bank.                        Utläggning av erosionsmatta.

    
Extremt vattenstånd, december 1999.                                Väletablerad, juni 2000.


© Kemica AB. All Rights Reserved