STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Gång- och cykelväg Rimforsa


Objekt

Erosionssäkring av slänt.
Byggherre

Vägverket


Entreprenör

AMA AB
Torsgatan 21
561 32 Huskvarna


Kontaktman

Hans Edman
Projektör

Thyréns Infrakonsult
Linköping

Produkter

KK-8
Leveransperiod

Hösten -98 – våren -99


Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Branta slänter vid ny viadukt. Sand och siltiga jordarter med risk för utträngande grundvatten i slänter.
Ytorna förses med erosionsmatta KK-8 och sås in med gräsfrö i slänter samt plantering av vedartad vegetation.  
Efter utläggning KK-8                                                                             Samma avsnitt hösten 1999

© Kemica AB. All Rights Reserved