STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Vallby-Bjärby Golfbana

 Flodbank
Anläggning mars -98

Objekt

Erosionssäkring av slänt, vattenrening med växter samt  förskönande inslag.
Byggherre

Västerås Kommun

Entreprenör

PEAB Västerås

Kontaktman

Tommy Blomqvist
Projektör

Västerås Energi & Vatten

Kontaktman

Tony Bergh
Produkter

KK-BED
KK-8

2-ply
5-ply
Leveransperiod

Våren 1998

Växter:

Vasstarr, Hundstarr, Slokstarr, Flaskstarr, Ängsull, Hampflockel, Älgört, Mannagräs, Gul svärdslilja, Ryltåg, Knapptåg, Veketåg, Videört, Gökblomster, Stradklo, Fackelblomster, Äkta förgätmigej, Rörflen, Kråkklöver, Ältranunkel, Skogssäv, Besksöta, Smalkaveldun.
Projektbeskrivning - Problem – Problemlösning

Vattenföringen är en reglerad och öppen dagvattenföring där önskemål om vattenrening skall ske innan utsläpp i recipienten.
Samordnad projektering med Västerås Energi & Vatten och Thulica AB har givit lösning i form av "trappor" där vattenhastigheten nedbringas och därmed biologiska förutsättningar för vattenrening skapas med växter och slänterna skyddas med erosionsmatta.
Vattenföringen uttnyttjas som hinder och miljöinslag i Västerås Golfbana där växterna i trapporna utgör förskönande inslag.Flodbank
April -98


Fungerande kvävefälla augusti -98

© Kemica AB. All Rights Reserved