STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Lindomeån, Lindome

Lindomeån 

Objekt

Erosionssäkring av strömmande vatten.
Byggherre

Mölndals Kommun Gatukontoret
Stadshuset
431 82 MölndalKontaktman


Hans Gustavsson

Entreprenör

Västkustens Mark & Asfalt AB
Pl 4399
423 59 TorslandaKontaktman


Mats Hermansson
Projektör

Scandiaconsult Väst AB
Box 5343
402 27 Göteborg

Kontaktman

Sven Olofsson
Produkter

KK-BED
KK-ROLL (förplanterad)
KK-5
Leveransperiod

Augusti 1997


Övrigt


Planterade växter, bl  a:
Bunkestarr,Hampflockel, Fackelblomster, Strandklo, Gul svärdslilja, Knapptåg, Skogssäv, Ältranunkel, Klibbal och Salixsticklingar.
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning
Lindomeåns omgrävning p g a skredrisk medförde återställande av slänter och därtill hörande erosionsskydd. Lindomeån går genom bostads- och parkområden. Det valda erosionsskyddet består av 30 cm samkross och därpå 25 cm natursingel – en traditionell lösning.
Med bistånd från alla berörda, inkluderande även sportfiskerepresentanter, fick THULICA AB möjlighet att på ett avsnitt tillämpa "INGENJÖRSBIOLOGISKA lösningar" för att förhindra erosion.
Det avsnitt som valdes ligger vid en krök i ån och bedöms vara utsatt för stor erosionsrisk.
Befintliga jordarter utjämnades till lutning 1 : 1½ varefter produkterna lades ut enligt följande:
KK-ROLL utan plantor,
KK-ROLL-förplanterad, KK-BED utan plantor och därefter upp till släntkrön KK-5 erosionsmatta. Produkterna förankrades med träpålar, kokosgarn och armeringsbyglar. Plantering utfördes med växter som i så stor utsträckning som möjligt är lokalt förekommande och för att åstadkomma ytutbredande och djupgående rotsystem.
Med vår lösning har åstadkommits ett miljövänligt alternativ, med nedbrytbara naturfiberprodukter i kombination med levande växter, som:
  • Säkrat erosionsproblemet
  • Skapat en estetiskt tilltalande lösning,  jämför singel
  • Säkerställt den biologiska mångfalden
  • Fungerar ur fiskevårdande synpunkt

Flodbank

Inspektion av erosionssäkring

© Kemica AB. All Rights Reserved