STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Motorväg Syd / Nord Hjörring i Nordjylland, Danmark
 
Vägbank

Leveransperiod

Juni 1994 - Augusti 1995
Byggherre

Vejdirektoratet anlägg nord
Hjörring
DanmarkKontaktman


Erik Sandberg

 
Entreprenör

Novejfa A/S
Kong Christians Allé 53
Box 30, DK-9100 Ålborg
Danmark


Kontaktman

Erik Sörensen
Projektör

Vejdirektoratet
Motorvejskontoret
Skanderborg,
Danmark


Kontaktman

Poul Panduro
 
Produkter

KK-6
KK-8
JJ-1
Entreprenörens kontaktpersoner

Syd Hjörring
Förman Verner Larsen
Ing. Leif Birkbak

Nord Hjörring
Förman Niels Ottesen
Ing. Torben Myrup


Projektbeskrivning:
20 km ny motorväg förbi Hjörring. Totalt ca. 130.000 m2 erosionsbenägna slänter som täckts med kokos- och jutefiber geotextilier.

Problem:
Jordarterna består i allmänhet av sand, silt och inslag av lera. Landskapet är låglänt och vindarna från Nordsjön orsakar sandflykt/vinderosion. I kombination med regn och vind är jordarterna mycket erosionsbenägna.

Problemlösning:
THULICA kontaktades tidigt i planläggningsarbetet och kunde tillsammans med projekteringsavdelningen hos Vejdirektoratet optimera val av metoder och lösningar. Beslut togs att alla slänter högre än 2 m skulle förses med erosionsskydd av naturfiber och typer blev valda med hänsyn till lutning, höjd och övriga förhållanden.
I samverkan mellan oss, Bröderna Dahl (agent i Danmark) och Novejfa upprättades leveransplan som innebar tidiga leveranser och utläggning av geotextilierna. Således kunde man redan när inledande schakter gjorts täcka slänter (innan vägbankar byggts upp) för att minska erosion och därmed spara kostnader.
Arbetet har kunnat bedrivas rationellt genom att THULICA AB's leveranskapacitet motsvarat förväntningarna trots mycket kort planeringstid. I kombination mellan tillgängligt lager och god produktionskapacitet levererades ca 100.000 m2 under två månader.
Sommaren 1994 var till och med mitten av augusti den torraste i mannaminne. Slänterna utsattes för vinderosion på ett mycket extremt sätt. Denna torka följdes av en veckas skyfall med motsvarande ett halvårs nederbörd och således prövades lösningarna för denna typ av erosion.
Det visade sig att KK-6 väl klarar vinderosionsproblemen och att KK-8 även i de svåraste fall klarar regnmängder bättre än andra testade alternativ.
Enligt ingenjör Torben Myrup har metoden med naturliga geotextilier som erosionsskydd minskat normala kostnader för beredning av slänter som väl överstiger kostnaderna för produkterna.
Åtskilliga maskin- och mandagar har undvikits, vilket eljest skulle varit nödvändigt och normalt för att slutgiltigt och upprepat finplanera slänter. Dessutom har upprepad insådd med gräsfrö ej varit nödvändigt - första insådd har etablerat sig gott.
Slänterna har härmed på ett säkert sätt kunnat bibehålla stabilitet och blivit gröna - när ytskikt påförts på vägbanken har hela vägmiljön varit färdig.
Naturliga geotextilier har blivit ett begrepp - man lägger numera ut "THULICAN".

© Kemica AB. All Rights Reserved