STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

E6, Slänt (skråning) vid norra brofästet
vid Minnesund, Norge

 
Slänt vid vägren

Objekt

Erosionssäkring av slänt.

Produkter

Jute, JJ-1
Kokos, KK-6


Leveransperiod

Maj - Augusti 1993
 
Byggherre

Statens Vegvesen
Akershus Vegkontor
P B 8166, DEP
N-0034 Oslo
NORGE


Kontaktman


A Sagbakken, K Slossvik,
T Hagnestad

 
Entreprenör

Vegvesendet
Anleggskontoret E6-Tönte
N-2080 Eidsvoll
NORGE


Kontaktman

Björn Erik Trondsen
 
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

En av Norges högsta slänter i anslutning till vägprojekt, delvis söderläge med mycket siltiga jordarter.
Planerad och upprepad insådd gav ej resultat under mycket torr vår och försommar. Assistans med syntetiska geotextilier gav ej heller gott resultat.
Testytor med Kokos och Jute geotextilier gav markant skillnad i växtlighet varefter följde huvudleverans under sensommaren och för komplettering våren -94.
Jute valdes med hänsyn till sina fuktbehållande egenskaper och Kokos valdes för sektioner med större mekanisk erosionspåverkan.
På samtliga ytor sker insådd med fröblandning av snabbetablerande och djupverkande gräsfröer.
Stora såväl ekologiska som estetiska miljöhänsyn ligger till grund för agerandet på detta avsnitt av E6, som benämnes MILJÖVEIEN.


Oppsynsman Björn Erik Trondsen
Oppsynsman
Björn Erik Trondsen, Statens Vegvesen:
- Det stod tidlig helt klart att vi skulle behøve beskytte denne skråning fra overflateerosjon. Den er bratt, den er høy og ligger til store deler mot syd. Men det store problemet er den "siltige" jordtypen. Dessuten har man under våren og tidlig på sommeren hatt tørrt vær. Vi prøvde naturligvis med tradisjonell "sprøjtesådd", men uten tilfredsstillende resultat.
Sedan la man på tre mindre plasser ut, en syntetisk geotextil, en erosjosbeskyttelse som bestod av halmmattor inpakket i syntetisk nett og naturlige geotekstilier av jute og kokos.


Etter mindre prøveflater har de naturlige geotekstilierne prøvts i større skala - omtrent 11.000 m2. Det har vert mulig å bringe ned leggkostnadene med hurtig forankring med bøyde armeringsjern. For desse 11.000 m2 har det vert brukt tilsammen 96 arbetstimer, det vil si omtrent 115 m2 pr. arbeidstime. Forskjellen i resultat og dermed i økonomi er helt til de naturlige geotekstilienes fordel. I de naturlige geotekstiliene har vegetasjonen etablert seg allerede etter noen uker.
Valg av produkter og vurdering har blitt gjort i samråd med veilaboratoriet i Oslo.
At produktene er helt miljøvennlige passer jo på dette veisnittet spesiellt bra ettersom det kalles for "Miljøveien" - det viktigste for oss er tross alt totaløkonomien.© Kemica AB. All Rights Reserved