STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

E6, Eurostop i Halmstad
 
Slänt vid vägren

Objekt

Erosionssäkring av slänt.
Byggherre

Vägverket, Produktion Väst
Box 512
301 80 Halmstad


Kontaktman


Kjell Nyberg


Entreprenör

NCC
Box 616

301 16 Halmstad


Kontaktman

Nils Olof Johansson
Projektör

PLANTEC
Stormgatan 14
211 20 Malmö


Kontaktman

Anders Gustavsson
 
Produkter

KK-6
KK-8
KK-9
Leveransperiod

Januari - Mars 1993Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning
Vägprojekt, E6 genomfart genom Halmstad med angöring till anslutande och korsande vägar.
Arbetet bedrivs även vintertid.
Slänter och bullervallar med sandig jordart och inslag av lera.

Problem:
Kort sikt: Ras- och erosionsrisker i slänter redan omedelbart efter släntberedning fram till finplanering och insådd.
Lång sikt:
Uppnå säker etablering av växtlighet.

Lösning:
Kort sikt: Utläggning av kokos geotextilier direkt efter schaktning och släntberedning samt eftersådd.
Lång sikt: Naturliga geotextilier förhindrar erosion och bortforsling av fröer under etableringsperiod och ger därför bästa grund för en "färdig" växtlighet utan upprepad insådd.
Geotextilien återgår till naturen efter tekno-ekonomisk livstid.

Vid ett möte på arbetsplatsen i mitten av maj gjordes tekniska och ekonomiska utvärderingar av första etappen.
Deltagare var:
Kjell Nyberg, Byggledare, Vägverket, Halmstad
Magnus Karlsson, Geotekniker, Vägverket, Göteborg
Nils Olof Johansson, Platschef, NCC, Halmstad
Jan Hassel, Platschef, SKANSKA, Halmstad
Henrik Möller, Geoteknisk konsult, J&W, Malmö
Lennart Wahlstedt, VD, Miljöförbättringar i Göteborg AB
Lennart Ringström, VD, THULICA AB, Göteborg
Claes Mark, Försäljning, THULICA AB, Göteborg

Gruppen kunde konstatera att GEOTEXTILIERNA av NATURFIBER förhindrat yterosion i jämförelse med intilliggande områden i samma slänter.
Magnus Karlsson: "Det visste jag ju på förhand att dessa mattor skulle klara erosionsproblemen, så det kom ej som någon överraskning".
Den ekonomiska utvärderingen avsåg läggningskostnader inkluderande maskiner och övriga platsomkostnader, administration och entreprenörsarvode. Dessa redovisades till ca. 20 kr/m2.
Nils Olof Johansson
påpekade att hänsyn ej tagits till ekonomiska fördelar med metoden p g a att dessa ytor kunnat färdigställas omedelbart vid släntberedning. Intilliggande "öppna" områden i slänterna måste vid senare tidpunkt, när bärigheten tillåter det, ytterligare en gång finplaneras för insådd.
Nils Olof Johansson: "Hade metoden varit känd tidigare som antagen och ett á-pris funnits vid upphandlingen av projektet skulle denna metod valts i jämförelse med andra traditionella metoder ur tekno-ekonomisk synpunkt. Det bedöms att läggningskostnaderna kan nedbringas till hälften om verktyg (el- eller luftdriven hammare) kan användas för neddrivning av förankringar".
Lennart Ringström: "Verktyg för neddrivning av förankring är under utveckling och stativ för hantering av rullar finns redan framtagen och kommer att användas vid nästa etapp".
Kjell Nyberg
påpekade som komplement att de miljömässiga fördelarna inte kunnat kvantifieras i utvärderingen, men konstaterades som klara fördelar.

(Arbetet har bedrivits i januari med hjälp av maskinell lastare vid utrullning och manuell neddrivning av förankringar samt på markyta som var tjälad till ca. 5 cm djup)
Vid en senare etapp när THULICA AB tillhandahållit stativ för hantering av rullar och arbetet bedrivits med manuell neddrivning meddelade Nils Olof Johansson
: " Utan tjälproblem och med hjälp av stativ har läggningskostnaderna nedbringats avsevärt och med hjälp av verktyg för neddrivning kan de sänkas ytterligare."
© Kemica AB. All Rights Reserved