STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Marieholmskanalen


 

Objekt

Marieholmskanalen

Erosionssäkring av 70 m kanalbrink
Byggherre

Kulturarv Marieholm


Kontaktman

Ingemar Svensson
Entreprenör

Thulica AB


Kontaktman

Tobias Granström
Projektör

Thulica ABKontaktman


Tobias Granström
Produkter

KK-ROLL-FP
NAG- C350
KK-5,
Lärkspont
Vegetation som återförts är, Rödsvingel, Hårdsvingel, Rödven, Ängsgröe, Turftimotej, Rörflen, Fackelblomster, Vasstarr, Kabbleka, Skogssäv, Svalting, Svärdslilja samt Veketåg.
Leveransperiod

Sommaren 2008

Övrigt

Samverkande parter i åtgärderna
har varit:
Länsstyrelsen
Jönköpings län,
Kulturenheten
Kulturarv Marieholm
Thulica AB

Bakgrund/Problem

Marieholmskanalen utgör del i kulturprojekt ”Kulturarv Marieholm". Konservering av kanalens utseende samtidigt som säkerställande av fortsatt erosion längs kanal och å-delar möjliggör ianspråktagande av kanalen för pråm- och fortsatt båttrafik.

Befintliga slänter eroderar på grund av jordartsammansättning, vattnets strömning i synnerhet vid höga vattenflöden och att den gamla sponten har öppningar som gör att vattnet kan rinna bakom. Marieholmskanalen har varierande vattenstånd med vattenhastighet uppgående till max. 2 m/sek.

Teknisk beskrivning av förslaget.

Systemen utgår från kokosfiberprodukter som erosionsskydd och växtmedia. Kokosfiber har genom sitt extremt höga lignininnehåll långsam nedbrytningsprocess, i synnerhet under vatten. I våra förslag är denna nedbrytningstid långt överstigande den etableringstid som föreslagen växtlighet behöver.

Nya slänter åstadkommes genom omdisposition av befintliga och/eller tillförda massor i lutning 1:2 – 1:3.

I ett avsnitt om 20 m sattes lärkspont tillsammans med ett bakåtförankringsnät. En ny båtupptagningsplats tillskapades med en flackare lutning tillsammans med en båtupptagningsvinsch.

Hänsyn till de befintliga miljöerna var ett krav, Rododedron omdisponerades under intallationen. Tidpunkten valdes för att göra så liten inverkan på den befintliga floran och faunan

För ytterligare information, vänligen kontakta oss. 

 


© Kemica AB. All Rights Reserved