STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Lerån-Lerum

 


Objekt

Lerån

Lerum

Byggherre

Lerums Kyrkliga Samfällighet

LerumKontaktman


M Fischer

Entreprenör

Thulica AB

Kontaktman


Tobias Granström
Projektör

Thulica AB    Kontaktman

Tobias Granström

Produkter

KK-ROLL, förplanterad
KK-BED
KK-5
NAG C350
Gabioner
Leveransperiod

Augusti 2008


Bakgrund/Problem

Kraftiga skred och erosions i slänter vid begravningsplats mot Lerån. Jordarter är mycket leriga.

Nya slänter tillskapades genom omdisposition av befintliga och/eller tillförda massor i lutning 1:2 – 1:3.
Vid ett avsnitt behövdes slänten flackas ur, detta gjordes genom att bygga upp en gravitationsmur av gabioner.
Muren integrerades med vegetation för att bli så osynliga som möjligt
.


För ytterligare information, vänligen kontakta oss.    
Bild tagen september - 09

© Kemica AB. All Rights Reserved