STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Hammarby Sjöstad, Våtmarksanläggning

 

Objekt

Hammarby Sjöstad, Kv. Lugnet

Dagvattenanläggning för rening av kväve och fosfor
Stockholm


Produkte
r

Gabioner
Flytande Vegetation
Byggherre

Stockholm Stad
Exploateringskontoret
(Stockholm vatten)
Box 8189

104 20 Stockholm


Kontaktman


Kristina Menyes


Entreprenör

JM Entreprenad
169 82 Stockholm

Kontaktman


Anders Kipping

Projektör

SWECO VIAK
Box 34044
100 26 Stockholm


Kontaktman

Thomas Larm
Rådgivare

THULICA AB
Box 81
437 21 Lindome


Kontaktman


Lennart Ringström

Leveransperiod

Sommaren 2008


Övrigt


Flytande vegetation :
Bladvass

Översilningsytor :
Fackelblomster, Flaskstarr, Gul svärdslilja,
Knappsäv, Vattenklöver, Vattenpilört.


Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Avrinningsområdet utgörs endast av planerade vägytor. Avrinningsområdets storlek är uppskattat till ca 2.9 ha där västra delen av Värmdövägen och förlängningen norrut av Lugnets Allé nu går, från Danviksbron ner mot trafikplats Henriksdal.

Anläggningen är av typen våtmarksanläggning och utgörs av en djupare dammdel och en grundare våtmarksdel. Totalt upptar anläggningen ca 1200 m2. Dammen är i princip ett öppet betongmagasin med lodräta kanter. En flytande växtbädd placeras runt dammens kanter. Efter dammen finns en grund våtmarksyta med planterade växter i en bädd av singel.

Nivåskillnaderna medgör att en självfallslösning kan åstadkommas och att dagvatten från hela vägområdet kan transporteras via ledning till en anläggning vid Hammarby sjö. Avrinningskoefficienten är beräknad till ca 0.8. Dimensionerande flöde i vägdagvattnet har uppskattats till ca 420 l/s för det ursprungliga området
(3.95 ha) vilket är det dimensionerande flödet för oljeavskiljaren. Vägdagvattnet skall renas i en oljeavskiljare och efterföljande våtmarksanläggning.

Dammen avgränsas västerut av en pålad betongmur. Österut avgränsas dammen mot kajens betongmur. Mot norr anläggs dammen mot en ny mur intill likriktarstationen och mot söder mot pergolans mur. Dammen har följande dimensioner; vattenytan 490 m2 (ca 37m x 13 m), vattenvolymen 500 m3 och vattendjupet 1.2 meter. Dammen har ett längd:breddförhållande på 2.8:1 med flytande vass-vegetation som ökar reningen av lösta föroreningar. Dammens yta, genomströmmande vattenmängd och ytan av den flytande vegetation är avpassade för optimal reningseffektivitet. För ytterligare information se Thulica AB hemsida www.thulica.com - ”Vattenvård och Våtmarker”.

Våtmarksytan/översilningytan har ytan ca 695 m2 och vattendjupet ca 16 cm, över ett lager av singel som är mättat med vatten. Våtmarken delas in i fyra olika breda fack som är separerade med spänger av betong för att öka den totala rinnsträckan och därmed reningseffekten i våtmarken. I våtmarksytan planteras olika typer av växter, 1-2 växtsorter i respektive fack som omges av spänger.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
 

 

 

 

 

 
© Kemica AB. All Rights Reserved