STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Buvika, Tröndelag, Norge↑  Strand före åtgärd  ↑Objekt

Buvika, Tröndelag, Norge

Erosionssäkring av 1 km strandlinje vid fjord.
Byggherre

Skaun Kommune, Teknisk Etat

Kontaktman
Entreprenör

Anlegg og Utemiljö
Björkmyr, TrondheimKontaktman

Arvid Ekle

Projektör

Selberg Arkitektkontor, Trondheim 

Thulica AB, Lindome


Kontaktman

Anita van Est
Lennart Ringström
Produkter

NAG C350
KK-5
Salttålig vegetation och gräs
Leveransperiod

Sommar 2004
Bakgrund/Problem

Ökad tillgänglighet av strandzon är önskvärd. Befintliga strandzoner eroderar på grund av jordarts sammansättning, temporärt höga vattenstånd samt kraftiga vågor. Markvegetation påverkas/begränsas i artval av hög salthalt i översvämmande havsvatten. Höjd över normalvattenstånd påverkar/begränsar artval av vegetation och därmed såväl estetik som tekniskt erosionsskyddande förmåga hos vegetationen.

Teknisk beskrivning av förslaget.

Teknisk förslag projekterades 2002 och baseras på produkter som utgår från kokosfiberprodukter som erosionsskydd och växtmedia. Komplettering med syntetiska inslag på grund av den kraftiga våg-påverkan som strandavsnitt utsätts för. Kokosfiber har genom sitt extremt höga lignininnehåll långsam nedbrytningsprocess, i synnerhet under vatten. I våra förslag är denna nedbrytningstid långt överstigande den etableringstid som föreslagen växtlighet behöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.


  Genomförande 2004  ↑↑  Besiktning 2005  ↑↑  En höstdag 2007  ↑
© Kemica AB. All Rights Reserved