STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Almekärr - Lerum

 

Objekt

Almekärr
Erosionssäkring av 150 m åbrink, Säveån
Byggherre

Lerums Kommun

Samhhällsbyggarförvaltningen


Kontaktman


Pierre Bolvede/Ullacarin Lundgren


Entreprenör

Thulica ABKontaktman

Tobias Granström
Projektör

Thulica ABGF Konsult

Sportfiskarna

Ornis Pelagicus

Marin Mätteknik
Produkter

KK-ROLL-FP

KK-BED-FP

Gabioner

Gabionmadrasser

NAG- C350

Flytande vegetation
Leveransperiod

Sensommar 2006, vintern 2006-2007 samt sensommar 2007 


Övrigt

Projektet utökades till tre etapper p.g.a fortsatta skred.

Läs projektets
relationshandlingar


Bakgrund/Problem

Risk för skred, befintliga slänter eroderar på grund av jordartsammansättning, vattnets strömning i synnerhet vid höga vattenflöden samt av beskuggning från ett mäktigt och tätt trädskikt som inte tillåter armerande markvegetation att etablera sig i slänterna. Säveån har varierande vattenstånd med vattenhastighet uppgående till max. 2 m/sek.
 

Teknisk beskrivning av förslaget.

Systemen utgår från kokosfiberprodukter som erosionsskydd och växtmedia. Kokosfiber har genom sitt extremt höga lignininnehåll långsam nedbrytningsprocess, i synnerhet under vatten. I våra förslag är denna nedbrytningstid långt överstigande den etableringstid som föreslagen växtlighet behöver.

Nya slänter åstadkommes genom omdisposition av befintliga och/eller tillförda massor i lutning 1:2 – 1:3.Undervattensslänt täcks delvis med sten lagda i nätkassar (gabionmadrasser). Gabionmadrasser väljs i syfte att begränsa stenmängd och för att minska uppslamning av bottensediment i jämförelse med att tippas lösa stenmassor i samma avsnitt av åtgärden. Hänsyn till de befintliga miljöerna var ett krav, Strutbräken omdisponerades under intallationen. Tidpunkten valdes för att göra så liten inverkan på den befintliga floran och faunan, på gabionmadrasserna lades det lekgrus i samråd med Sportfiskarna.

Säkerhet, tillgänglighet,

Genom växtlighet åstadkommer man en möjlighet att fånga upp nedrutschande personer effektivare än med annan uppbyggnad av slänt och erosionsskydd.

Applicering/plantering

- Slänter tillskapades i lutning 1:2 - 1:3, väl tilljämnad, fri från uppstickande stenar och rotdelar.

- Undervattensslänt lämnades utan åtgärd, för att minimera sedimenttransport från arbetsplatsen.

- Gabionmadrasser fylldes på land och lyftes på plats med lyftok. En gabion placerades som stopp
i nederkant undervattensslänt.

- Utläggning av lekgrus och stenblock på gabionmadrasser utfördes i omfattning och samråd med Sportfiskarna.

- För erosionsmattan C350 grävdes ett dike – djup 10-15 cm – längs hela släntkrönet.

- KK-ROLL/KK-BED lades ut längs släntfot i normalvattenlinje C350 drogs ner under KK-roll

- Flytande vegetation förankrades för att kompensera för fisk/fågelivet.

- Insådd av gräsfrö

- Insådd skedde innan utläggningen av erosionsmatta C350. 1,5 ggr normal giva för att
säkerställa etablering då komplettering är mycket svårt att göra i efterhand.

- Gräsfrö av lämplig blandning, med snabbetablerande, gräs med djupare rotsystem, valdes.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.    
Före | 2006-07-30 |                                                              Ilyftning av GabionmadrassRitning
    
Efter | 2006-09-18 |

Flytande vegetation


Sommaren 2009


Sommaren 2009
© Kemica AB. All Rights Reserved