STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Galterö, Göteborgs södra skärgård
 Objekt

Galterö, Göteborgs södra skärgård

Erosionssäkring av kustlinje vid sjömansgravar
Byggherre

Länsstyrelsen, Västra Götaland, Kulturmiljö-enheten

Sjöfartsverket

Brännö Hembygdsförening

Kontaktman

T Areslätt, T Åhsberg resp. B Grundberg

Entreprenör

Thulica AB

Kontaktman

Lennart Ringström
Projektör

Thulica AB

Kontaktman

Lennart Ringström
Produkter

KK-ROLL, KP-ROLL, KK-5, delvis förplanterade.

Vegetationsförteckning: Havssäv, Bolboschoenus maritimus /Blåsäv, Schoenoplectus tabernaemontanii /Bladvass, Phragmites australis /Salttåg, Juncus gerardii /Havssälting, Triglochin maritima /Strandråg, Leymus arenarius /Sandrör, Ammophila arenaria /Sandstarr, Carex arenaria
 
Leveransperiod

Sommar 2002

 

 

Bakgrund/Problem

Strandlinjen vid sjömansgravarna på Galterö eroderar och kryper närmare fornlämningarna.

Vid tidigare besök påkallade av Brännö Hembygdförening hösten 1997 kunde i jämförelse med maj 1998 konstateras strandlinjeförskjutning på ca. 1,5 meter. Besök i april 2001 visar att erosionen minskat och sedan maj 1998 ca. 0,5 meter ytterligare förskjutning av strandlinjen mot sjömansgravarna skett. Jordarterna består av ett bottenskikt av lera, djup okänt, ett ca. 0,5 – 1 m tjockt sandlager, med inblandade lerkörtlar och i ytan ett ca. 5-10 cm tjockt vegetationsskikt. I slänterna tränger grund-(söt-)vatten ut med måttliga flöden. Befintlig vegetation är påverkad av en saltrik miljö. Erosionspåverkan sker i huvudsak av vågpåverkan vid medel-/högvatten i samverkan med de vattenrörelser som orsakas av förbipasserande fartyg. Såväl Hembygdsförening, Kommun, Länsstyrelsen och Sjöfartsverket är intressenter i projektet.

Teknisk beskrivning av förslaget.

Systemen utgår från kokosfiberprodukter som erosionsskydd och växtmedia. Kokosfiber har genom sitt extremt höga lignininnehåll långsam nedbrytningsprocess, i synnerhet under vatten. I våra förslag är denna nedbrytningstid långt överstigande den etableringstid som föreslagen växtlighet behöver.

Nya slänter åstadkommes genom omdisposition av befintliga och/eller tillförda massor i lutning 1:2 – 1:3.

Undervattensslänt säkras med rullar av kokosfiber och ovanför liggande slänt med förplanterad KK-ROLL, KP-ROLL samt erosionsmatta KK-5. All vegetation vald med hänsyn till lokal, saltvattensmiljö och rotsystemens tekniska kapacitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
 

© Kemicaaaaaaaa AB. All Rights Reserved