STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT


Släntstabilisering, erosionsskydd, ingenjörsbiologi  - gröna & hållbara lösningar på tekniska problem


Thulica har sedan mitten av av 80-talet arbetet med
erosionskontroll och släntstabilisering med en ingenjörsbiologisk utgångspunkt.


KLICKA HÄR FÖR FILM OM EROSIONSPROCESSER MED LÖSNINGAR

  

Ingenjörsbiologi är ett koncept som går ut på att använda levande växter och till dem knutna biologiska processer, för att lösa tekniska och landskapsestetiska problem ur ett tekniskt/biologiskt/ekonomiskt helhetsperspektiv. Vegetation kombineras inledningsvis med nedbrytbara naturfiberprodukter för att dels omedelbart erhålla ett effektivt erosionsskydd samt att ge vegetationen gynnsamma etableringsförutsättningar.  

Thulica har sedan 2000 även arbetat med tunga stödkonstruktioner. Gabioner är enkelt förklarat nätkorgar som fylls med sten och används som stödkonstruktioner och erosionsskydd. Ofta är det ett ekonomiskt, tekniskt och estetiskt mer tilltalande alternativ än motsvarande betongkonstruktioner.

Thulicas lösningar kan appliceras på vägslänter, längs vattendrag och sjö- och kustlinjer och egentligen varhelst erosion och stabiliseringsproblem uppstår. Vi är dessutom verksamma inom områdena dagvattenhantering och våtmarker där vår kunskap om växters biologiska och tekniska egenskaper fört oss fram till bland annat flytande vassbäddar i vattenvårdande syfte.  

Jordnära teknik med naturens byggstenar i natur- och stadsbyggnadsprojekt utmärker Thulicas hela verksamhet.


Exempel på hur Thulicas lösningar kan användas:

  • Erosionsskydd
  • Försköning
  • Stödkonstruktioner
  • Stabilisering
  • Restaurering
  • Bevarande
  • Vattenvård
  • Biologisk mångfald
Geotextilier


Slänter

Gabioner och ingenjörsbiologiska metoder ger biologiskt, ekonomiskt och ekologiskt optimerade lösningar på jordstabilitetsproblem och erosion. Resultatet blir dessutom estetiskt tilltalande och smälter fint in i den omgivande miljön. Ingenjörsbiologi i denna tillämpning utgår från kunskap och insikt om växternas biotekniska prestationsförmåga som att förbättra de markfysikaliska egenskaperna och stabilisera slänter. I initialskedet verkar vävda erosionsnät som ett mekaniskt erosionsskydd. När växterna sedan breder ut sig och slår rot och börjar växa erhåller man en permanent stabilisering av jorden och ett levande erosionsskydd som bara blir starkare ju längre tiden går.

Utrullning av geotextilier    
 
Gabioner fyllda med stenmaterial kan användas för alla typer av stödkonstruktioner och är ett mer flexibelt byggnadselement än en betongkonstruktion samt ger möjlighet att återetablera naturlig vegetation på ett helt annat sätt.Vattendrag

Utmed vattendrag tar växterna upp och avleder vattnets eroderande krafter. Erosionsskadade vattendrag och strandzoner kan återställas och ges ett naturligt utseende. På erosionsutsatta ställen kan sedan en rik vattenväxtflora etableras. Denna skyddar stranden mot vidare erosion och förhöjer de estetiska upplevelsevärdena. Den bidrar också till att öka den biologiska mångfalden. Under extrema förhållanden som riktigt hög vattenhastighet, skugga eller stora amplituder kan det ibland vara omöjligt att etablera vegetation.  Stränder och brinkar kan även beklädas med gabionmadrasser för att förhindra erosion och skred. Gabionmadrasser är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till att använda stenkross som erosionskydd under vatten genom att stenåtgången avsevärt minskar

Strandskydd

Utmed våra vackra sandstränder har man ofta problem med vinderosion som gör att sanden blåser bort eller lägger sig på ställen (t.ex. vägar) där man inte vill ha någon sand. Med ingenjörsbiologiska system kan sanden hållas kvar och ny erosionsskyddande vegetation etableras.

Sandyner med erosionsskydd

Målsättningen med insatserna i slänter, utmed vattendrag och stränder är att stabilisera marken. Detta kan göras genom att återskapa ett livskraftigt naturligt växtsamhälle med renodlade ingenjörsbiologiska metoder eller kombineras med/ersättas av  konstruktioner av stenfyllda nätprodukter.
Oavsett vilken lösning man väljer behövs normalt sett ingen skötsel. Gabionerna är avancerade kvalitetsprodukter och konstruerade för maximal hållbarhet och livslängd. De medger dessutom etablering av vegetation. Växtsamhället i det ingenjörsbiologiska systemet utvecklas med tiden genom den naturliga successionen genom att växtarter som finns i omgivningen etablera sig och övertar på sikt den stabiliserande funktionen. En artrik, långsiktigt fungerande och markstabiliserande biotop har då återskapats. Denna berikar landskapet och ökar den biologiska mångfalden.
© Kemica AB. All Rights Reserved