STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT


Erosionsskydd

THULICA har aktivt medverkat vid utveckling av miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter som ingår i naturens eget kretslopp.

Geotextilier av kokos- och jutefiber förhindrar erosion och underlättar växtetablering. Idén att använda naturfibermattor för att kontrollera erosion är inte ny, men först nu finns möjlighet att använda biologiskt nedbrytbara geotextilier i större skala.

KLICKA HÄR FÖR FILM OM INSTALLATION AV EROSIONSMATTOR

Närbild på geotextiler

  

Det geniala är ofta det enkla. Så också här. Man använder helt enkelt mattor vävda av naturfibrer, idag industriellt tillverkade och anpassade för ändamålet. Geotextilier av kokos eller jute läggs ut på känsliga områden och tar hand om det mekaniska erosionsskyddet fram till den tidpunkt önskad vegetation etablerat sig i upp till fem år. Därefter bryts de ned och återgår till naturen.
 
De kan till exempel användas mot erosion på ramper, slänter och genomskärningar vid vägbyggen,i parker, motionsanläggingar och på golfbanor när man gör terrasseringar, slänter och dammar. De kan även användas som skydd mot erosion vid kuster och kanaler och som temporär armering för prefabricerade gräsmattor eller förstärkning av tillfälliga vägar.
 

Slänt vid vägren          Närbild geotextilier


Kostnaderna för att använda geotextilier av naturfibrer för att motverka erosion beräknas bli låg redan vid anläggning genom att släntlutningar kan göras mer ekonomiska. Dessutom blir underhåll mindre omfattande.
Val av produkttyp sker med ett antal variabler som grund -, jordmån, släntlutning, förekomst av grundvatten, släntens vädersträck, vindriktning, val av växtlighet och tidpunkt för applicering.
Nya möjligheter att göra vackrare landskap öppnar sig. 

Vattendrag

Vattendrag

   

Att förbättra den biologiska mångfalden är en av ingenjörsbiologins viktigaste uppgifter. Det är självklart att återskapande åtgärder därför skall bygga på insatser med biologiskt självstabiliserande system. Kombinationen av nedbrytbara naturfiberprodukter och levande växter möter de kraven.

   

Vågbrytare          Vattendrag

 

Med naturfiber som växtmedia kan man lätt återskapa eller nyskapa naturliga vattendrag. Krafterna i det strömmande vattnet gör att varken nyplantering eller naturlig etablering kan säkerställas - växtbäddar av kokosfiber fungerar som sedimentfilter och temporär erosionssäkring tills etableringen är tillfredsställande.

   
 

Rotsystem     Vågbrytare     Plantering

 
Rotsystemens utbredning i yta och på djupet säkrar slänterna på lång sikt. Artval sker noggrant med avseende på "bio- och geotekniska" egenskaper. - oftast lokalt förekommande. Salixsticklingar kan användas som förankring av naturfiberprodukterna - vilket visar systemkomponenternas goda samverkan redan i anläggningsskedet.
 

Redan åtgärdade vattendrag med klassiska metoder - erosionsskydd av stenmaterial - kan göras säkrare och förskönas med växtbäddar. Vegetationen skuggar vattenytan och minskar därmed fotosyntesen hos vissa planktonarter. Resultatet blir även fördelaktigt ur fiskevårdande synpunkt.
 

Växtbäddar    

 

 

© Kemica AB. All Rights Reserved